KOKURS „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pn.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w
konkursie pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”, zwanym
dalej „Konkursem”.
§ 2
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”, ul. M.B
Bolesnej 18A, 34 – 600 Limanowa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000175862, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7371960933,
REGON 492919791, e-mail: rdr@poczta.com.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
§ 3
Konkurs pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” jest
częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 r. pn.
,,MECENAT MAŁOPOLSKI”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
§ 4
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego oficjalnej stronie internetowej
http://www.rdr.ilimanowa.pl/konkurs
II. KONKURS
§ 5
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców
województwa małopolskiego.
Cele szczegółowe:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski,
b) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie
świadomości narodowej i obywatelskiej,
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2
c) zainteresowanie historią niepodległości Polski oraz osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego,
d) ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz
kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
e) promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej.
§ 6
1. Konkurs skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych uczniów: I kategoria
skierowana do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, II kategoria skierowana do
uczniów z klasy VII szkoły podstawowej i uczniów z klasy II-III klas szkół
gimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.
2. Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczący dnia 11 listopada 1918 roku
oraz osoby Józefa Piłsudskiego, związanego również z regionem małopolski.
3. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawierają specjalnie
opracowane przez Organizatora konkursu publikacje osobne dla dwóch kategorii uczestników
konkursu z terenu województwa małopolskiego oraz podana bibliografia.
§ 7
1. Do udziału w konkursie można zgłosić nieograniczoną liczbę uczniów w każdej kategorii
szkolnej.
2. Potwierdzenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego wzoru
formularza zgłoszeniowego wykonanego w programie Excel dostępnego na stronie
konkursowej http://www.rdr.ilimanowa.pl/konkurs i przesłanie go na adres e-mail Organizatora
rdr@poczta.onet.pl w terminie do dnia 04.10.2017 r. O terminowości złożenia formularza
zgłoszeniowego decyduje data wpływu do biura Organizatora.
3. Formularz zgłoszenia do konkursu zawiera:
– pełną nazwę i adres szkoły, z której pochodzi zgłaszany uczestnik konkursu,
– informację czy uczestnik konkursu uczęszcza do szkoły podstawowej czy do gimnazjum,
– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy oraz e-mail,
– akceptację regulaminu konkursu,
– dane uczestników konkursu tj. imię i nazwisko, klasa, e-mail, powiat, szkoła, miejscowość.
4. Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3
5. Po otrzymaniu formularza zgłaszającego do udziału w Konkursie, zarówno tego
prawidłowo, jak i błędnie wypełnionego, uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo przez
Organizatora.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie firmy Organizatora, oraz
inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu
Konkursu.
7. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w
całości przez jednostkę zgłaszającą swój udział w Konkursie. Zgłaszający swój udział w
Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
9. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
11. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
§ 8
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 04.10.2017r. do 05.11.2017r.
2. Konkurs odbędzie się na platformie konkursowej http://www.rdr.ilimanowa.pl/konkurs. Jest to
konkurs jednoetapowy.
3. Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora konkursu login i hasło do swojego
indywidualnego konta, na którym w terminie od 04.10.2017r. do 05.11.2017r. będzie miał
dostęp do pobrania publikacji konkursowej wraz z podaną bibliografią, do testu próbnego
oraz testu końcowego.
4. Test próbny, każdy zgłoszony uczestnik będzie mógł wykonywać wielokrotnie. Ma on na
celu zaznajomienie z mechanizmem i sposobem udzielania odpowiedzi podczas Testu
końcowego. Uzyskany wynik oraz liczba podejść w Teście próbnym nie ma wpływu na
ostateczny wynik w konkursie.
5. Test końcowy będzie można rozwiązać tylko i wyłącznie 1 raz, a otrzymany wynik w tym
teście będzie ostateczny.
6. Zgłoszony uczestnik konkursu rozwiązuje Test końcowy, jednocześnie zaznaczając na nim
poprawne odpowiedzi. Test zawiera zadania otwarte, zamknięte jednokrotnego wyboru oraz
dopasowania.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4
7. Czas rozwiązywania Testu końcowego jest taki sam dla wszystkich uczestników konkursu,
z obydwóch kategorii wiekowych i wynosi 30 minut.
8. Test końcowy dla uczestników z klas IV-VI szkół podstawowych będzie zawierał 45 pytań,
natomiast dla uczestników z klas I-III szkół gimnazjalnych 60 pytań.
9. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydujący będzie
czas jaki ostatecznie uzyska uczestnik konkursu.
10. Odkładanie na ostatnią chwilę terminu przystąpienia do Testu końcowego może
spowodować pojawienie się problemów z przeciążeniem serwera. Organizator zaleca (w
miarę możliwości każdego uczestnika) wcześniejsze rozwiązanie Testu.
11. W dniach od 06.11.2017r. do 08.11.2017r. nastąpi weryfikacja i opublikowanie na
stronie internetowej Organizatora http://www.rdr.ilimanowa.pl oraz na fanpage na Facebooku
listy uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w obu kategoriach
konkursowych. O ostatecznie zajętych miejscach uczestnicy dowiedzą się w dniu
wręczenia dyplomów i nagród.
12. Uczestnicy, którzy otrzymali największą liczbę punktów w obu kategoriach
konkursowych zostaną zaproszeni wraz z Opiekunami na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
połączone z wręczeniem dyplomów i nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach
od 09.11.2017 r. do 20.11.2017 r. na terenie Miasta Limanowa.
III. KOMISJA KONKURSOWA
§ 9
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora działać będzie w składzie do 3 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Konkursu.
IV NAGRODY W KONKURSIE
§ 10
1. Pierwsze 10 osób, które zdobędą największą liczbę punktów w Teście końcowym w
obu kategoriach otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe. W sumie
Organizator nagrodzi 20 osób.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5
V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika formularza zgłoszenia, będące potwierdzeniem udziału w konkursie z przyczyn od
niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności rękojmi za wady nagród, ani nie udziela gwarancji
jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody
lub sprzedawcy.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail:
rdr@poczta.onet.pl.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację,
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z
uzasadnieniem.
3. Test Końcowy można rozwiązać tylko i wyłącznie 1 raz, otrzymany wynik jest ostateczny.
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące działania testu należy zgłaszać przed
przystąpieniem do Testu Końcowego.
4. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od
daty ich otrzymania.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo w terminie
7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
6
§ 13
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest
Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby
Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach prawa.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniem laureatów o wygranej, przyznaniem i
wydaniem nagród, a także działaniami promocyjnymi w projekcie.
3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
otrzymania nagrody.
4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane
osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.
5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celach promocyjnych. Możliwe
formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje bądź dane, zostaną wykluczone z
udziału w Konkursie.
§ 14
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego.

regulamin i grafika:  http://rdr.ilimanowa.pl/konkurs/