Ważne informacje dotyczące decyzji o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

30 kwietnia 2020

W związku z decyzją o stopniowym otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informuję,  że Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu, Samorządowe Przedszkole  w Gruszowie oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach zostaną uruchomione od 6 maja br.

 Do dnia 4 maja 2020 do godz. 12:00  należy przesłać mailowo do odpowiedniej placówki informację, czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Dotyczy to tylko dzieci, których rodzice obydwoje  pracują zawodowo i u którego aktualnie nikt z członków rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji.  Wszelkie wymogi sanitarne związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia  dzieci oraz podczas ich pobytu  zostaną spełnione zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Od 6 maja wymienione placówki będą świadczyć w pełnym zakresie dotychczasowe usługi, zostanie zapewnione pełne wyżywienie.  Dowóz dzieci do placówki będzie realizowany we własnym zakresie.  W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych placówkach,  istnieje możliwość uruchomienia  jednej zbiorczej  placówki, o powyższej  sytuacji rodzice zostaną powiadomieni.

 W załączeniu podaję wytyczne dla rodziców przygotowane przez MEN dla Rodziców, którzy zdecydują się na posłanie dziecka do przedszkola oraz adresy mailowe placówek:

Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu:
przedszkole_raciechowice@o2.pl 

Samorządowe Przedszkole  w Gruszowie:
gimgr@poczta.onet.pl 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach:
krzeslawice@raciechowice.pl 

 Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.