TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ – historia, misja i wizja naszej szkoły

TRADYCJA….

szkoła stary budynekPierwsze wzmianki o istnieniu szkolnictwa na terenie Gruszowa pochodzą z 1849 roku. W księgach parafialnych zachowały się zapiski o istnieniu w tym czasie na terenie parafii dwóch szkół: „normalnej panieńskiej” w Podlubomierzu (obecnie: Żerosławice) oraz „powszechnej narodowej” w Gruszowie. „Wykaz szkół” sporządzony z polecenia władz państwowych (austriackich) wzmiankuje, że do szkoły w Gruszowie uczęszczały dzieci z okolicznych wsi: Gruszowa, Kawca, Sawy i Mierznia, ale tylko w okresie zimowym „gdyż w lecie pasły bydło”. Szkoła nie posiadała jednak własnego budynku a nauk udzielał w niej organista nie otrzymując za to zajęcie wynagrodzenia. Spis dzieci zdolnych do pobierania nauki w miejscowej szkole odnotowuje 109 dzieci (62 chłopców i 47 dziewcząt). Zamieszkujące te tereny Gminy Żydowskie posyłały w tym czasie swoje dzieci na naukę do Tarnowa bądź też Wiśnicza.
W 1886 roku przy okazji wyboru Rady Parafialnej w Gruszowie stwierdzono iż tylko sześciu mieszkańców Gruszowa potrafi się podpisać. Mając na uwadze konieczność zmiany tego stanu uznano za konieczne powołanie Rady Szkolnej Miejscowej w Gruszowie, która miała się zająć wybudowaniem szkoły oraz zatrudnieniem wykwalifikowanego nauczyciela. Fundusze na budowę zdobyto przez opodatkowanie się mieszkańców okolicznych wsi oraz dworów z Gruszowa, Mierznia i Sawy. Gmina Gruszów przeznaczyła na ten cel również odszkodowanie za gradobicie a Najjaśniejszy Pan udzielił kwotę 100 zł na „nieprzewidziane wydatki”. W obliczu zastrzeżeń do pracy rady Szkolnej Miejscowej pod przewodnictwem Jędrzeja Topy budowę budynku szkolnego, na prośbę Rady Szkolnej Okręgowej w Wieliczce, dokończył ks. Andrzej Rudnicki.
skanuj0001_1Nowopowstały, murowany budynek szkolny składał się z 1 sali lekcyjnej oraz mieszkania dla nauczyciela. Na podstawie „Katalogu klasowego” z roku szkolnego 1910/11 możemy stwierdzić że w Szkole Ludowej dwuklasowej mieszanej w Gruszowie uczyło się 187 uczniów. Po ukończeniu klasy czwartej można było (w miarę posiadania warunków materialnych) przenieść się do wyżej zorganizowanej szkoły w Dobczycach, Gdowie lub Myślenicach. Aby pójść do gimnazjum należało jeszcze po ukończeniu szkoły w Gruszowie przerobić materiał programowy klas piątej, szóstej i siódmej. Do złożenia egzaminu z zakresu klasy siódmej przygotowywali zdolną młodzież miejscowi nauczyciele (m.in. Karol Wierzgoń oraz Anna Zrazik).
W czasie okupacji hitlerowskiej nauka odbywała się na tajnych kompletach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła zmiana stopnia organizacyjnego gruszowskiej szkoły na Pełną Szkołę Powszechną. W 1947 roku szkoła ta liczyła 140 dzieci (74 chłopców i 66 dziewcząt) a nauczały w niej siostry Anna i Maria Zrazik. Szkoła dysponująca jedną salą lekcyjną musiała pracować na trzy zmiany. Oczywista staje się więc potrzeba wybudowania nowego budynku.
W tym celu zawiązano Komitet Budowy Szkoły w Gruszowie, który wspólnym wysiłkiem mieszkańców oraz nauczycieli przy pomocy gminy (las gromadzki dostarczył drewna na budowę) wzniósł budynek składający się z 1 sali lekcyjnej, mieszkania dla kierownika oraz dwóch pokoi dla nauczycielek. Pomieszczenia mieszkalne znajdujące się w starym budynku zaadaptowano na sale lekcyjne i w ten sposób szkoła w Gruszowie dysponowała w sumie 4 salami lekcyjnymi. Kadra nauczycielska uległa zmianom – siostry Zrazik zastąpiło małżeństwo Czesławy i Stefana Krukiewiczów, J. Nowak – mający ukończone liceum ogólnokształcące i zajmujący się nauką muzyki i śpiewu oraz Władysława Pietruszkowa – absolwentka Liceum Pedagogicznego w Gdańsku. Szkoła systematycznie obejmowała swoim oddziaływaniem coraz większą liczbę dzieci. Około roku 1950 było ich już 209. W tym też czasie nastąpiła kolejna zmiana kierownictwa szkoły – na miejsce państwa Krukiewiczów przyszli Stanisława i Józef Barańcowie a kadrę uzupełnili Leontyna Bzdyl oraz Maria Zając. W 1956 roku naprędce wybudowany, zagrzybiony budynek przeszedł generalny remont. W roku szkolnym 1957/58 Wydział Oświaty w Myślenicach zadbał też o odpowiednie umeblowanie odnowionego budynku szkoły. W roku 1958 kadrę nauczycielską uzupełnia Antonina Ślizowska. Trzeba tu zaznaczyć że w okresie powojennym kadra nauczycielska szkoły w Gruszowie podejmowała dokształcanie na Zaocznych Studiach Nauczycielskich w Krakowie i kończyła je z pozytywnym wynikiem.
W roku 1966 w szkole gruszowskiej wprowadzona została ósma klasa. W pierwszym roku funkcjonowania ośmioklasowej szkoły kadra nauczycielska liczła 5 osób. W październiku 1968 roku Komisja Lokalizacyjna po zbadaniu warunków funkcjonowania szkoły uznała potrzebę wybudowania nowego budynku. Plan budowy obecnego budynku szkoły ukończono 3 listopada 1970 roku. Budowę prowadziło Wadowickie Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane, zakupiono nowe meble i pomoce naukowe. Pierwszy rok szkolny 1973/74 w nowym choć jeszcze nie oddanym do użytku budynku rozpoczęło 125 uczniów i 7 nauczycieli. Patronem szkoły została Komisja Edukacji Narodowej gdyż daty budowy starej szkoły oraz oddania do użytku nowej wypadały w rocznicę powstania KEN a rok 1973 był dodatkowo rokiem nauki polskiej. Uroczystość otwarcia szkoły i nadania jej imienia odbyła się 25.09.1973 roku w obecności władz politycznych, administracyjnych i oświatowych. W roku szkolnym 1974/75 nastąpiła kolejna zmiana stopnia organizacyjnego szkoły. Otrzymała ona nazwę Zbiorczej Szkoły Podstawowej im. KEN w Gruszowie. Wraz ze zmianą stopnia organizacyjnego szkoły do Gruszowa zaczęły uczęszczać dzieci z klas piątej, szóstej i siódmej z filii szkoły na Kawcu co zlikwidowało tam klasy łączone. Wszystkie dzieci z obwodu szkolego były dowożone do szkoły w Gruszowie. W filii na Kawcu pozostały do roku 1981 klasy od pierwszej do czwartej pod opieką Agnieszki i Kazimierza Dudek.
1 września 1999 roku w związku z reformą oświaty nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna: w Gruszowie powstało Gimnazjum nr 2, które wraz ze Szkołą Podstawową im. KEN weszło w skład Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie. W roku 2008 do Zespółu Szkół uczęszczało łącznie 213 uczniów (107 do szkoła podstawowej i 106 do gimnazjum) z Gruszowa i okolicznych wsi: Kawca, Żerosławic, Sawy, Zegartowic, Krzesławic i Bojańczyc. Kadra nauczycielska liczyła 27 osób a dyrektorem do roku szkolnego 2017/2018 był mgr Wacław Łoziński.

oprac. S.Baraniec, .H. Łozińska

…. i WSPÓŁCZESNOŚĆ

W roku 2017 nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna. Reforma oświaty spowodowała przekształcenie szkoły w Zespół Szkolno – Przedszkolny a odejście dotychczasowego dyrektora na emeryturę zmianę na stanowisku dyrektora szkoły, którym została długoletnia nauczycielka szkoły w Gruszowie – mgr Agata Zając.

learn-2412778_1920Przygotowana przez panią dyrektor Agatę Zając koncepcja szkoły ma za zadanie wychować i wykształcić młodego Polaka według hasła Komisji Edukacji Narodowej „Edukować człowieka to znaczy prowadzić go do dobrego” oraz przygotować młodego człowieka do samokształcenia i mądrego korzystania ze zdobyczy cywilizacji tak aby stał się prawdziwym reprezentantem hasła „Uczeń na miarę XXI wieku”.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Szkoła powinna cechować się wysokim poziomem nauczania oraz właściwie kształtować osobowość ucznia.
Misja szkoły realizowana jest przez wszystkie podmioty szkoły: uczniów, rodziców, nauczycieli. Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wspiera ich we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują.
Określenie najistotniejszych wartości i kierunków działań:
• prawda,
• honor,
• uczciwość,
• otwartość,
• szacunek,
• przyjaźń,
• sprawiedliwość,
• odpowiedzialność,
• dbałość o środowisko,
• kreatywność,
• konkurencyjność,
• stosunki międzyludzkie,
• współdziałanie,
• samokontrola
W ramach określonych wyżej wartości chcemy ukształtować ucznia na miarę nowego stulecia. Uczeń powinien być demokratą silnie osadzonym w tradycji, wyposażonym w rozległą wiedzę i umiejętności, które ułatwią mu osiągnięcie sukcesu.
Szkoła opiera się na szerokiej współpracy ze środowiskiem, rodzicami a przede wszystkim z uczniami poprzez oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze. Organizuje i uczestniczy w różnych imprezach i akcjach charytatywnych, kiermaszach, piknikach, zawodach i konkursach dla uczniów. Panuje w niej klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości. Prawość, mądrość , sprawiedliwość i uczciwość to wartości, które pragniemy widzieć u siebie i innych. Dialog i negocjacje są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Wprowadzone zasady, norm i reguły współżycia społecznego są konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane.
Środowisko lokalne bierze udział w tworzeniu misji szkoły. Szkoła zna swoje atuty oraz potrzeby uczniów. Dociera do nich informując o ofercie edukacyjnej. Poprzez promocję pozytywnie prezentuje się w środowisku. Zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom.
W naszej szkole zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele – wiarygodni, zaangażowani w proces nauczania i wychowania. Otwarci na nowe wyzwania, wrażliwi na potrzeby ucznia, zawsze gotowi do udzielania pomocy i wsparcia.
Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, gdzie każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, budować wiarę we własne siły i możliwości.
Nasza szkoła jest szkołą sprawiedliwą i wolną od jakichkolwiek uprzedzeń. Wszystkie działania szkoły są podporządkowane dziecku – uczniowi. Szkoła nie jest instytucją anonimową, obojętną czy wrogą. Nie budzi strachu. Przywraca podmiotowość, usuwa wpływy zagrażające naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci, przygotowuje do życia przez mobilizację własnej aktywności. Uświadamia uczniom cel nauki szkolnej, sens ich wysiłku, który ma służyć lepszemu przygotowaniu do dalszej nauki czy pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w życiu publicznym w XXI wieku.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Efekty finalne realizacji zadań, oraz celów misji szkoły.

Jeśli misja zakończy się sukcesem, to absolwenta szkoły w Gruszowie charakteryzować będą:
• odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym, w szkole przez siebie wybranej;
• poprawne posługiwanie się językiem ojczystym;
• sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym;
• umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi w zdobywaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy;
• silne emocjonalne więzi z rodzinną miejscowością, regionem, krajem;
• umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, odpowiedzialność;
• obowiązkowość, przedsiębiorczość;
• nawyk stałego uczenia się i doskonalenia;
• umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi;
• wysoka kultura osobista i wysokie morale;
• wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy;
• dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia;
• umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym, a nawet tworzenie go;
• troska o bezpieczeństwo własne i innych;
• dbałość o otaczające środowisko, postawa proekologiczna;
• szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról macierzyńskiej i ojcowskiej;
• znajomość i respektowanie praw człowieka, jest tolerancyjny – akceptuje różne postawy i poglądy;
• respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich;
• umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem;
• świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami przy zachowaniu właściwej tożsamości i odrębności narodowej;
• poszanowanie symboli narodowych i religijnych;
• utrzymanie kontaktu ze swoją szkołą po jej ukończeniu.

SYLWETKA WYCHWAWCY I NAUCZYCIELA

Nauczyciel to człowiek dojrzały do podjęcia swojej roli i odpowiedzialny za rezultaty oraz proces dydaktyczny i wychowanie. Nauczyciel uczy i wychowuje na lekcjach, po lekcjach, na wycieczkach, na przerwach, spacerach, dosłownie w każdej chwili i w trakcie każdego spotkania z uczniem. Nauczyciel – wychowawca jest autorytetem dla swoich uczniów.
Posiada następujące umiejętności wychowawcze:
•organizuje życie klasy
•dba o dobro uczniów
•ma dobry kontakt z uczniami
•jest życzliwy
•jest sprawiedliwy
•prowadzi ciekawe lekcje
•jest odpowiedzialny
•kreatywny, otwarty na nowe pomysły
•konsekwentny
•zna i stosuje nowe technologie
•dokształca się
•wspiera i motywuje uczniów
•wierzy w swoich uczniów
•daje pozytywny przykład
•stwarza możliwości do zespołowego rozwiązywania problemów
•wyrozumiały
•opiekuńczy
•empatyczny
•tolerancyjny
•wyróżnia się poczuciem humor

oprac. A. Zając