WAŻNE INFORMCJE – RODO

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gruszowie.
 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gruszowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
 Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gruszowie reprezentowany przez Dyrektora – Agatę Zając.
 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gruszowie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gruszowie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Placówki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących danych osobowych można uzyskać: w sekretariacie budynku szkoły. Kontaktować się można: pocztą elektroniczną: gimgr@poczta.onet.pl lub listownie pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gruszowie, 32-414 Gruszów 150.