Deklaracaja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gruszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gruszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Prymitywne formatowanie
 • Walidacja CSS-a
 • Obecność etykiet formularzy
 • Walidacja unikalności identyfikatorów HTML-a
 • Dostępność linków
 • Walidacja HTML-a
 • Możliwość ominięcia powtarzalnych bloków
 • Treści dostępne:
 • Mruganie elementów
 • Dostępność CAPTCHA
 • Dostępność bez javascriptu
 • Dźwięk
 • Kontrast elementów tekstowych
 • Zrozumiałość tekstu
 • Analiza kontrastu audio w materiałach multimedialnych
 • Poprawność deklaracji języka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Patela.
 • E-mail: gimgr@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 721 62 08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gruszowie
 • Adres: Gruszów 150, 3-414 Gruszów
 • E-mail: gimgr@poczta.onet.pl
 • Telefon: 12 721 62 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.